/assets/img/slider/_default.jpg

Refundacje

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Od początku roku 2014 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia odnośnie refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie. 

Refundacja dla dzieci i osób do 26-tego roku życia przyznawane są raz na 3 lata, natomiast dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat. Refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np.: systemy FM) jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia. 

Według nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem pod warunkiem, że wartość utraty słuchu przekracza 30dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 41dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha, na które jest zakładany aparat słuchowy).

 

Jakie kroki należy podjąć aby otrzymać refundację NFZ?

  1. Wykonanie badania słuchu w naszym punkcie protetyki słuchu. 
  2. Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do specjalisty*
  3. Wizyta u specjalisty*- zabieramy wynik badania słuchu i skierowanie (wcześniej oczywiście należy zarejestrować się na wizytę)
  4. Specjalista* wystawia zlecenie (wniosek) na aparat słuchowy (wkładkę uszną) 
  5. Powyższe zlecenie składamy w regionalnym oddziale NFZ- ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk,  gdzie uzyskujemy potwierdzenie (pieczątkę) prawa do refundacji. 
  6. Wracamy do punktu protetyki słuchu w celu dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowego

* Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:
a. audiologii i foniatrii,
b. audiologii,
c. otolaryngologii,
d. otolaryngologii dziecięcej,
e. otorynolaryngologii,
f. laryngologii

 

Wartość refundacji w poszczególnych przypadkach

2016-01::1451811751-logo-nfz.png

Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia - refundacja obejmuje kwotę 2000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30dB HL.

Osoby dorosłe po 26 roku życia - refundacja obejmuje kwotę 700 zł na aparat słuchowy oraz 5o zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie pod warunkiem, ze niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 41dB HL.

Inawalidzi wojenni i osoby represjonowane - refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na aparat słuchowy oraz 50 zl na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie pod warunkiem, ze niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy 41dB HL.

Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne - obejmuje kwotę 1800 zł na aparaty słuchowe dla dzieci (do 26 roku życia) oraz 1260 zł  w przypadku dorosłych po 26 roku życia (refundacja na dwa aparaty słuchowe pod warunkiem, że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 41dB HL w przypadku osób dorosłych oraz 30 dB HL w przypadku osób do 26 roku życia).

Refundacja na systemy wspomagające słyszenie- obejmuje kwote 2.750 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat. Resztę kosztów pokrywa w dużej mierze PFRON.  

 
Refundacja aparatów słuchowych PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

2016-01::1451811842-logo-pfron.png

Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawnoci, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON. Jego wielkość uzależniona jest od powiatu oraz okresu, w którym pacjent stara się o dofinansowanie. Środki PFRON wydawane są przez tzw. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR dotyczy osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości) oraz MOPS ( MOPR) w dużych miastach wojewódzkich. Wielkość refundacji ze środków PFRON jest zróżnicowana i jest ustalana dla danego powiatu na konkretny rok kalendarzowy.