Refundacje

Jakie kroki należy podjąć aby otrzymać refundację NFZ?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Od początku roku 2014 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia odnośnie refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie. 

Kto może liczyć na dofinansowanie aparatu słuchowego?

– Dzieci i młodzież poniżej 26 roku, których ubytek słuchu wynosi minimum 30 dB HL w uchu aparatowym. Refundacja jest przyznawana raz na 3 lata, wynosi 2000 złna aparat i 60 zł na wkładkę uszną.

– Dorośli po 26 roku życia z niedosłuchem na poziomie powyżej 40 dB HL w uchu protezowanym. Refundacja jest przyznawana raz na 5 lat, wynosi 700 zł na aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną.

– Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane, posługujący się właściwą legitymacją, których niedosłuch wynosi minimum 40 dB HL w uchu aparatowym. Refundacja przysługuje raz na 5 lat i wynosi 1000 zł na aparat oraz 50 zł na wkładkę uszną

Według nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem pod warunkiem, że wartość utraty słuchu przekracza 30dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 41dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha, na które jest zakładany aparat słuchowy).

 

bright picture of happy woman listening gossip

Kilka prostych kroków

  1. Wykonanie badania słuchu w naszym gabinecie protetyki słuchu.
  2. Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do laryngologa*.
  3. Wizyta u laryngologa*- zabieramy wynik badania słuchu i skierowanie (wcześniej oczywiście należy zarejestrować się na wizytę).
  4. Lekarz specjalista bada, określa rodzaj i stopień niedosłuchu po czym wystawia zlecenie (wniosek) na aparat słuchowy (wkładkę uszną).
  5. Powyższe zlecenie składamy w regionalnym oddziale NFZ,  gdzie uzyskujemy potwierdzenie (pieczątkę) prawa do refundacji.
  6. Wracamy do gabinetu protetyki słuchu w celu dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowego
 * można uzyskać wniosek/zlecenie w gabinetach laryngologicznych  nie mających podpisanych umowy z NFZ – na płatnej, prywatnej wizycie, 
*zlecenie może wystawić laryngolog, otolaryngolog, audiolog i lekarz który jest w trakcie specjalizacji  

Zgodnie z obowiązującym od 2014 roku rozporządzeniem Ministra Zdrowia wszystkim ubezpieczonym osobom z niedosłuchem przysługuje dofinansowanie NFZ na aparaty słuchowe i wkładki uszne do obydwu uszu oraz urządzenia wspomagające słyszenie.

Aby starać się o refundację aparatu słuchowego z NFZ, musisz mieć wniosek na takie urządzenie. Może go wystawić jedynie lekarz specjalista, w tym przypadku laryngolog, audiolog, otolaryngolog lub lekarz w trakcie jednej z wymienionych specjalizacji który ustali przyczynę i rodzaj niedosłuchu. Skierowanie do specjalisty otrzymasz u lekarza pierwszego kontaktu. Jest także możliwość uzyskania wniosku na aparaty słuchowe i wkładki douszne w prywatnym gabinecie laryngologicznym.

Wniosek z pieczątką lekarza specjalisty musi być potwierdzony w regionalnym oddziale NFZ, który – jeśli spełniasz warunki – przyzna dofinansowanie.

W województwie pomorskim wnioski można zatwierdzić osobiście w wyznaczonych punktach:

Gdańsk 80-844 ul. Podwale Staromiejskie 69  tel. (58) 321 86 75, (58) 321 85 71

Gdynia 81-304 ul. Śląska 53 tel. (58) 321-85-65              

Chojnice 89-600 ul. Leśna 10 – Szpital Specjalistyczny tel. (58) 321 85 70

Delegatura NFZ  Słupsk 76-200 ul. Poniatowskiego 4   tel. (58) 32 18 540 , (58) 32 18 535, (58) 32 18 533

Na ostatni adres, do Słupska, można wysyłać wnioski listem poleconym a NFZ po zatwierdzeniu odeśle je na adres który Pacjent ma wypisany na zleceniu.

Z zakwalifikowanym do refundacji wnioskiem udajesz się do gabinetu protetyki słuchu. Pamiętaj, że musisz wybrać taki zakład, który ma podpisany kontrakt z NFZ! Łatwo to sprawdzić na stronie internetowej

www.nfz-gdansk.pl dział DLA PACJENTA -> Gdzie się leczyć? -> punkty zaopatrzenia.

https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ZPO

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Dla niepełnosprawnych – dodatkowe finansowanie aparatów słuchowych z PFRON

Uwaga! Osoby z przyznaną grupą inwalidzką lub orzeczeniem o niepełnosprawności i dochodami poniżej ustalonego progu mogą ubiegać się o dodatkowe (oprócz NFZ) dofinansowanie aparatu słuchowego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).                   Jest ono wypłacane przez miejskie ośrodki pomocy społecznej (MOPS) lub powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR). Ponieważ progi dochodowe i kwoty dofinansowania ustalane są na konkretny rok kalendarzowy i są różne w zależności od powiatu, szczegółowych informacji na ten temat najlepiej szukać w najbliższemu naszemu miejscu zamieszkania ośrodkowi PCPR / MOPS lub zapytać się protetyka słuchu.

Znaczny stopień, czyli bez limitu, skierowania i kolejek.

1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Co przewidują nowe przepisy?

Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wprowadza się cztery zmiany:

  • zniesione są okresy użytkowania wyrobów medycznych czyli pacjentom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będzie przysługiwało prawo do wyrobów medycznych (art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.) na zlecenie osoby uprawnionej, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.

Dla pacjenta oznacza to brak obowiązywania okresu użytkowania. Osoba uprawniona do wystawiania zlecenia, kierując się względami medycznymi i stanem zdrowia świadczeniobiorcy, jak i kryteriami przyznawania wyrobu medycznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie; Dz. U. poz. 1061, z późn. zm.) może podjąć decyzję o wystawieniu pacjentowi kolejnego zlecenia na wyrób medyczny, nawet jeżeli określony dla danej pozycji wykazu okres użytkowania zrefundowanego wcześniej wyrobu jeszcze nie upłynął. Realizacja zleceń jest możliwa u każdego świadczeniodawcy, który zawarł umowę z NFZ.

W  celu skorzystania z przysługujących uprawnień osoba z niepełnosprawnością powinna zgłosić się do rejestracji i okazać dokument potwierdzający posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności (oprócz dokumentu potwierdzającego tożsamość).

 

  • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaopatrywanie się w aptece bez kolejki,

– placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia,

– w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących,

– świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Ustawa z 8 maja 2018 r. zrównuje uprawnienia m.in. w kwestii pierwszeństwa osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z kobietami w ciąży, osobami do 18. r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, z osobami, które mają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, inwalidami wojennymi i wojskowymi, kombatantami oraz działaczami opozycji antykomunistycznej i osobami represjonowanymi z powodów politycznych.

Close Menu